ul. Inżynierska 6, 63-421 Przygodzice
GPS: 51.590474, 17.814259
ul. Inżynierska 6, 63-421 Przygodzice
GPS: 51.590474, 17.814259


 1. image/svg+xml Budowa maszyn
 2. image/svg+xml Laboratorium pomiarowe
 3. image/svg+xml Park maszynowy
 4. image/svg+xml Serwis i diagnostyka
Array
(
  [MENU_FIRMA] => Firma
  [MENU_OFERTA] => Oferta
  [MENU_GALERIA] => Galeria
  [MENU_KONTAKT] => Kontakt
  [NAGLOWEK_STOPKA_ADRES] => ul. Inżynierska 6, 63-421 Przygodzice
GPS: 51.590474, 17.814259 [NAGLOWEK_LOGO_LINK_TITLE] => Mechanika i Budowa Maszyn [NAGLOWEK_LOGO_ALT] => budowa maszyn [NAGLOWEK_TELEFON] => [GLOWNA_PARTNERZY_TYTUL] => Pracujemy dla [GALERIA_ZOBACZ_WSZYSTKIE] => Zobacz wszystkie zdjęcia [GLOWNA_GALERIA_TYTUL] => Galeria [MENU_POLITYKA_PRYWATNOSCI] => Polityka prywatności [STOPKA_OFERTA] => Oferta [KONTAKT_NAZWA_FIRMY] => MiBM Sp. z o.o. Sp. k. [KONTAKT_TELEFON_1] => Biuro konstruktorskie: +48 504 384 973 [KONTAKT_TELEFON_2] =>

Zapytania dot. projektów, ofert: +48 668 311 747

Łukasz Kosmala: +48 502 739 004

[KONTAKT_MAIL_1] => lukasz.kosmala@mibm.pl [STOPKA_COPYRIGHT] => © Copyright 2021 MIBM Wszystkie prawa zastrzeżone [STOPKA_PROJEKT_WYKONANIE] => Projekt i wykonanie: [NAGLOWEK_STOPKA_ADRES_RWD] => ul. Inżynierska 6, 63-421 Przygodzice
GPS: 51.590474, 17.814259 [GALERIA_ZALADUJ_WIECEJ] => Załaduj więcej zdjęć [FIRMA_MENU_O_NAS] => O nas [FIRMA_MENU_PRACUJEMY_DLA] => Pracujemy dla [FIRMA_MENU_PARTNERZY] => Partnerzy [FIRMA_MENU_KARIERA] => Kariera [KARIERA_POBIERZ] => Pobierz opis PDF [KARIERA_APLIKUJ] => Aplikuj [KONTAKT_ADRES] => MiBM Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Inżynierska 6,
63-421 Przygodzice

NIP: PL622-274-21-65
REGON: 301489732 [KONTAKT_DANE] =>

Zapytania dot. projektów, ofert:

  - projekty, budowa maszyn:
    marcin.bujakowski@mibm.pl
    +48 668 311 747
   
lukasz.kosmala@mibm.pl
    +48 502 739 004

  - obróbka skrawaniem
    cnc@mibm.pl 
    +48 505 172 800
    +48 502 739 004

Administracja:
+48 505 450 926
+48 509 943 004
biuro@mibm.pl

Prezes Zarządu
Łukasz Kosmala:
+48 502 739 004


Dołącz do nasMiBM | LinkedIn

[OKRUSZKI_BUDOWA_MASZYN] => Budowa maszyn [SEO_TYTUL] => MiBM - Mechanika i Budowa Maszyn [SEO_DESC] => Projekt mechaniki, Prefabrykacja, Montaż mechaniczny i pneumatyczny, Serwis mechaniczny, Projekt elektryczny, pneumatyczny, Program PLC oraz HMI, Serwodrive, Montaż elektryczny, Serwis elektryczny, Obróbka skrawaniem, Produkcja kompomentów, mechanicznych, Projekt mechaniczny, Technologia. [GLOWNA_MENU_LINK] => Dowiedz się więcej [POLITYKA_PRYWATNOSCI] =>

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
MIBM.PL
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE1.1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego.
Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje
w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego WWW.MIBM.PL jest MiBM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Inżynierska 6 63-421 Przygodzice, NIP 6222742165.

1.3. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Korzystanie ze Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

 1. zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanymna stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarciaumowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego;
 2. obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowychvjest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawavnakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem;
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz 
 5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.


2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem


2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Serwisu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM3.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Serwisie Internetowym.

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie.
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
     
Wykonanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów. Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; adres IP, numer telefonu kontaktowego; adres dostawy adres prowadzenia działalności/siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
     
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu
Imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej
     
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta
     
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres
Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby.
przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
4. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla prawidłowego świadczenia przez Administratora Usług Elektronicznych konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4.3. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
 2. dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
 3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 5. Podmiotom i partnerom współpracującym którzy publikują, reklamują lub wykorzystują usługi administratora na swoich witrynach, stronach internetowych, usługach. Administrator udostępnia zebrane dane jedynie w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z zawartych umów cywilno-prawnych.
 6. Podmiotom powiązanych kapitałowo lub osobowo z Administratorem w celach wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności.
 7. Innym podmiotom pod warunkiem zanonimizowania danych, czyli takie dane, które nie identyfikują konkretnego usługobiorcę lub Klienta.
 8. Podmiotom lub organom publicznym w związku ze zwalczaniem naruszeń prawa, oszustwami i nadużyciami.
 9. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia majątku lub jego części na nowego właściciela dane Usługobiorców lub Klientów mogą zostać przeniesione na Kupującego w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia Usług Administratora.

5. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Serwisie Internetowym.

5.3. Profilowanie w Serwisie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Serwisie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanych w Serwisie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.4 .Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

7. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA


7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
a. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
b. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego;
c. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
d. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego;
e. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.
7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
7.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome w przeglądarce Firefox w przeglądarce Internet Explorer w przeglądarce Opera w przeglądarce Safari w przeglądarce Microsoft Edge
7.6. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) z usług dostarcanych przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z usług dostarczanych przez firmę Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
7.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


8.1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.
 
 
[POKAZ_WIECEJ] => Pokaż więcej [DOTACJE_SLIDER_TYTUL] => Fundusze UE [MENU_AKTUALNOSCI] => Aktualności [MENU_DOTACJE] => Fundusze UE [DOTACJE_ZALACZNIKI] => Załączniki: [FIRMA_MENU_PRZETARGI] => Przetargi [PRZETARGI_ZLOZ_OFERTE] => Złóż ofertę [KONTAKT_WSPOLRZEDNE_LAT] => 51.590420 [KONTAKT_WSPOLRZEDNE_LNG] => 17.813724 [BUDOWA_MASZYN] => Budowa maszyn [OBROBKA_CNC] => Obróbka CNC [KONTAKT_ADMINISTRACJA] => ADMINISTRACJA
+48 505 450 926
+48 509 943 004
biuro@mibm.pl

Prezes Zarządu
Łukasz Kosmala
+48 502 739 004 [KONTAKT_PROJEKTY_BUDOWA_MASZYN] => PROJEKTY, BUDOWA MASZYN:
marcin.bujakowski@mibm.pl 
+48 668 311 747

lukasz.kosmala@mibm.pl
+48 502 739 004


BIURO KONSTRUKTORSKIE:
+48 503 384 973 [KONTAKT_OBROBKA_SKRAWANIEM] => OBRÓBKA SKRAWANIEM:
cnc@mibm.pl
+48 505 172 800
+48 502 739 004 [KONTAKT_LINKED_IN] => Dołącz do nas: MIBM | LinkedIn [MENU_PROJEKTOWANIE_MASZYN] => Projektowanie maszyn [MENU_PROJEKTOWANIE_AUTOMATYKI] => Projektowanie automatyki [MENU_SERWIS_I_DIAGNOSTYKA] => Serwis i diagnostyka [MENU_OBROBKA_SKRAWANIEM] => Obróbka skrawaniem [MENU_OBROBKA_PROTOTYPOW] => Obróbka prototypów [MENU_LABORATORIUM_POMIAROWE] => Laboratorium pomiarowe [MENU_PARK_MASZYNOWY] => Park maszynowy [__MENU_KARIERA] => Kariera )

Park maszynowy


Mazak VARIAXIS i-600

image/svg+xml

Centrum obróbkowe z możliwością obróbki wielostronnej z równoczesnym sterowaniem 5-osiowym

Sterowanie: SIEMENS SINUMERIK 840D SL.


Specyfikacja techniczna:

Mazak VARIAXIS i-600   Wartość
Przestrzeń robocza Przesuw osi X 510 mm
  Przesuw osi Y 910 mm
  Przesuw osi Z 510 mm
  Maksymalna średnica części 700 mm
  Maksymalna wysokość przedmiotu obrabianego 450 mm
  Zakres ruchu osi A -120° do +30°
  Zakres ruchu osi C ±360°
Wrzeciono Maksymalna prędkość wrzeciona 12 000 min-1

EMCO MECOF MEGAMILL

image/svg+xml


MEGAMILL   Wartość
Przestrzeń robocza Przesuw osi X 7500 mm
  Przesuw osi Y 4000 mm
  Przesuw osi Z 1500 mm
  Długość stołu 7000 mm
  Szerokość stołu 4000 mm
Wrzeciono Maksymalna prędkość wrzeciona 12 000 min-1

EMCO MAXXMILL 630

image/svg+xml

Centrum obróbkowe  5-osiowe

Sterowanie: SIEMENS 840D SL.


Specyfikacja techniczna:

EMCO MAXXMILL 630   Wartość
Przestrzeń robocza Przesuw osi X 500 mm
  Przesuw osi Y 460 mm
  Przesuw osi Z 450 mm
  Maksymalna średnica narzędzia 125 mm
  Maksymalna wysokość przedmiotu obrabianego 290 mm
  Zakres ruchu osi B ±100°
  Zakres ruchu osi C ±360°
Wrzeciono Maksymalna prędkość wrzeciona 15 000 min-1

Mazak VERTICAL CENTER SMART 530C

image/svg+xml

Kompaktowe centrum obróbkowe 3-osiowe

Sterowanie: MAZATROL Matrix Nexus 2.


Specyfikacja techniczna

Mazak VERTICAL CENTER SMART 530C   Wartość
Przestrzeń robocza Przesuw osi X 1050 mm
  Przesuw osi Y 530 mm
  Przesuw osi Z 510 mm
  Długość stołu 1300 mm
  Szerokość stołu 550 mm
Wrzeciono Maksymalna prędkość wrzeciona 12 000 min-1

DMG ecoMill 600 V

image/svg+xml

Centrum obróbkowe 3-osiowe

Sterowanie: Pulpit obsługowy SLIMline ze sterowaniem SIEMENS 840D solutionline z ShopMill.


Specyfikacja techniczna:

DMG ecoMilll 600 V   Wartość
Przestrzeń robocza Przesuw osi X 600 mm
  Przesuw osi Y 560 mm
  Przesuw osi Z 510 mm
  Długość stołu 900 mm
  Szerokość stołu 560 mm
Wrzeciono Maksymalna prędkość wrzeciona 12 000 min-1

DMG ecoTurn 450

image/svg+xml

Tokarka sterowana numerycznie

Sterowanie: Pulpit obsługowy SLIMline, sterowanie Heidenhain CNC PILOT 640


Specyfikacja techniczna:

DMG ecoTurn 450   Wartość
Napęd główny Moc 17,5 kW
  Moment obrotowy 370 Nm
  Prędkość obrotowa 4000 obr/min
  Przesuw szybki osi X i Z 30/30 m/min
Przestrzeń robocza Maks. przelot nad łożem 650 mm
  Przelot nad suportem 465 mm
  Maks. średnica toczenia 400 mm
  Długość toczenia w osi Z 550 mm

Okamoto ACC 105 GX

image/svg+xml

Szlifierka do płaszczyzn
Specyfikacja techniczna:

OKAMOTO ACC 105 GX Wartość
Przesuw osi X 1150 mm
Przesuw osi Y 540 mm
Maksymalna odległość stół-oś wrzeciona 700 mm
Posuw szybki 400 mm / min
Rozmiar uchwytu elektromagnetycznego  1000x500 mm